แหล่งท่องเที่ยว อินเดีย

ประวัติศาสตร์อินเดีย อารยธรรม เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย อินเดีย อารยธรรมอินเดียมีความเจริญรุ่งเรืองและเก่าแก่พอๆ ที่เที่ยวอินเดียเหนือ กับอารยธรรมอื่น ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (ประมาณ พ.ศ. 2500-2500) ถือเป็นอารยธรรม “กึ่งก่อนประวัติศาสตร์” เพราะพบหลักฐานที่เขียนด้วยอักษรโบราณแต่ยังไม่มีใครอ่านออก

ไม่แน่ใจว่าเป็นอักษรจริงหรือ ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ ภาษาเขียน? ศูนย์กลางของการเติบโตอยู่ที่เมือง Mohenjo-Daro และ Harappa ริมฝั่งแม่น้ำสินธุในปากีสถานปัจจุบัน เชื่อกันว่าเป็นอารยธรรมดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่เรียกว่า “ทราวิด” อินเดีย น่าเที่ยว2023 หรือดราวิเดียน ยุค (Dravidian) Vedic (ประมาณ 1,500-600 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นอารยธรรมของชนเผ่าอินโดอารยัน (Indo-Aryans)

10สถานที่ท่องเที่ยว อินเดีย น่าไป

ที่อพยพมาจากเอเชียกลาง มาตั้งถิ่นฐาน เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย ในที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา ที่เที่ยวอินเดีย2566 ไล่ชาวเมือง Travid พื้นเมืองให้ล่าถอยไปยังอินเดียใต้ ยุคพระเวทแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์

หลักฐานที่บอกเล่าเรื่องราวในยุคนี้คือ ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ ‘พระเวท’ เที่ยวอินเดีย ตุลาคม ซึ่งเป็นบทสวดของพราหมณ์ ยังมีมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่อีก 2 เรื่อง คือ รามายณะ และ มหาภารตะ บางครั้งเรียกว่ายุคมหากาพย์ สมัยพุทธกาลหรือราชวงศ์

แหล่งท่องเที่ยว อินเดีย มีอะไรบ้าง

เมารยะ (เมารยะ) ประมาณ  เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย 600-300 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นช่วงเวลากำเนิดของศาสนาใหญ่ 2 ศาสนา ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ ในอินเดีย คือ ศาสนาพุทธและศาสนาเชน จักรวรรดิเมารยะ (เมารยะ) ประมาณ 321-184 ปีก่อนคริสตกาล

พระเจ้าจันทรคุปต์ ราชวงศ์ ที่เที่ยวอินเดีย2566 เมารยะองค์แรก เที่ยวอินเดีย ตุลาคม ได้รวบรวมอาณาจักรต่างๆ ในดินแดนสีชมพู ทวีปนี้เป็นปึกแผ่นภายใต้จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่แห่งแรกของอินเดีย พระพุทธศาสนาสมัยราชวงศ์

ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ โลเคชั่นน่าสนใจ

เมารยะได้รับการสนับสนุนให้ เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย เจริญรุ่งเรือง ที่เที่ยวอินเดียเหนือ โดยเฉพาะพระเจ้าอโศกมหาราช (อโศก) ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนทั้งใกล้และไกล รวมทั้งบริเวณอุษาคเนย์ที่แผ่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยที่อาณาจักรทวาราวดียังอยู่ภายใต้ราชวงศ์กุษาณะ (ประมาณ พ.ศ. 200 – พ.ศ. 320) เป็นแคว้นกุษาณะ ชนต่างชาติที่เข้ามารุกรานและตั้งอาณาจักร

ปกครองอินเดียตอนเหนือ ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือกนิษกะ ในรัชสมัยของพระองค์ อินเดียมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะและ สถาน ที่สำคัญ ของอินเดีย วิทยาศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะด้านการแพทย์ นอกจากนี้ ยังทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอีกด้วย (ฝ่ายมหายาน) สำเร็จด้วยการส่งมิชชันนารีไปเผยแผ่ศาสนายังจีนและทิเบต มีพระพุทธรูป มีศิลปะงดงาม

ที่เที่ยวอินเดีย บรรยากาศดี

และสร้างมหาสถูปขึ้นที่เมืองเปชาวาร์โดยจักรวรรดิคุปตะ (คุปตะ) ราว พ.ศ. เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย 320-550 พระเจ้าจันทรคุปต์ที่ 1 ซึ่งเป็นต้น ท่องเที่ยวอินเดียคนเดียว ราชวงศ์คุปตะได้รวบรวมอินเดียขึ้นใหม่เป็นอาณาจักร

เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอินเดีย ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ท่องเที่ยวอินเดียครอบครัว ด้าน ทั้งศิลปวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ปรัชญาและศาสนา ตลอดจนการค้าขายกับต่างประเทศ ภายหลัง ราชวงศ์คุปตะ

โปรแกรมเที่ยวอินเดีย งบเท่าไหร่

หรือยุคกลางของอินเดีย (พ.ศ. 550–1206) เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย เป็นสมัยที่อาณาจักรแบ่งออก ท่องเที่ยวอินเดียคนเดียว เป็นหลายแคว้นหรือหลายอาณาจักร แต่ละราชวงศ์มีราชวงศ์ที่แยกจากกันภายใต้การปกครองของสุลต่านเดลี

อาณาจักรเดลี (ค.ศ. 1206-1526) ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ เป็นยุคที่ชาวมุสลิมปกครองอินเดีย ท่องเที่ยวอินเดียครอบครัว เดลีถูกปกครองโดยสุลต่านในสมัยจักรวรรดิโมกุล (โมกุล) ตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1526 ถึง 1858 กษัตริย์บาบูร์ผู้ก่อตั้งราชวงศ์โมกุล

แหล่งท่องเที่ยว อินเดีย สถานที่แนะนำ

ได้รวมอินเดียอีกครั้ง เป็นที่รู้จัก เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย ในฐานะอาณาจักรอิสลามและราชวงศ์สุดท้ายของอินเดีย อังกฤษตก ที่เที่ยวอินเดียเหนือ เป็นอาณานิคมของอินเดียในปี พ.ศ. 2401 จาฮานได้สร้าง “ทัชมาฮาล” (Taj Mahal) ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรัก เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอินเดียและเปอร์เซียเข้ากับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุที่งดงามที่สุด

เป็นอารยธรรมยุคสำริด (ประมาณ พ.ศ. 2500 – 2443 ก่อนคริสตศักราช) ซึ่งเกิดจากลุ่มแม่น้ำสินธุในอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมแห่งแรกของโลก. ซึ่งนัก ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ โบราณคดีเรียกว่าสมัยฮารัปปัน วัฒนธรรมยุคแรกสุดเกิดขึ้นที่เมืองอัมรี ที่เที่ยวอินเดียเหนือ (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ เมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล พบเครื่องปั้นดินเผาเขียนลาย

แหล่งท่องเที่ยว อินเดีย 2566 ที่น่าสนใจ

คล้ายกับเมโสโปเตเมีย  เมืองที่สวยที่สุดในอินเดีย Harappa และ ที่เที่ยวอินเดียเหนือ Mohenjo-Daro, 2600-1900 ก่อนคริสตศักราช Shukar และ Chanhudaro, 1,000 – 500 ปีก่อนคริสตกาล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีการขุดพบเมืองสำคัญสองเมืองคือ Harappa และ Mohenjo-Daro ซึ่งทั้งสองเมืองมีอารยธรรมเดียวกันทุกประการ แม้ว่าจะอยู่ห่างกัน 350 ไมล์ (600 กม.) ก่อตัวเป็นประวัติศาสตร์ในยุคแรกเริ่ม อินเดียเพราะพบจารึกจำนวนมาก

แต่ไม่มีใครสามารถอ่านได้  ที่เที่ยวอินเดีย ธรรมชาติ  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุถูกโจมตีอย่างหนักสถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย พบโครงกระดูกผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หรืออาจล่มสลายเพราะภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม โรคระบาด หรือความรุ่งเรืองของชาวอารยันผู้รุกราน ค่อยๆแผ่จากเหนือไปตะวันออก แล้วค่อยๆ ลงใต้ลงมายังดินแดนแห่งคาบสมุทรเดคาน (ที่ยังเป็นวัฒนธรรมหินใหม่อยู่) นำทองแดงและเหล็กเข้ามาเผยแพร่ ทางใต้เปลี่ยนจากหินใหม่เป็นโลหะทันทีเมื่อชาวอารยันเข้ามาตั้งรกรากในอินเดีย จึงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อินเดียอย่างแท้จริง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

โซนเวลา
  • India Standard Time (IST), UTC +5:30
  • ไม่มีการปรับเวลาตามเวลาออมแสง โดยจะใช้ออฟเซต UTC เดียวกันตลอดปี
  • อินเดีย เวลา ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง และ 30 นาที.
  • ถ้าไม่ชอบอากาศร้อน ให้เดินทางช่วง พฤศจิกายน – มกราคม แต่ถ้าแพลนคือทางเหนือตอนบน สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ ตุลาคม – เมษายน
  • ทางเหนือ ช่วง มกราคม – กุมภาพันธ์ จะหนาวมาก บางเมืองมีหิมะตก
  • ถ้าอยากถ่ายรูปกับเดรสสวย ๆ ต้องไปหน้าร้อน ตั้งแต่ มีนาคม – มิถุนายน
  • ช่วงที่มีฝน คือ กรกฎาคม – กันยายน
  • ช่วงที่ไม่หนาวและไม่ร้อนจนเกินไปคือ ช่วงมีนาคม
  • ช่วนที่ร้อนที่สุดคือ เมษายน
  • ทางใต้ของอินเดียจะมีสภาพอากาศเหมือนทางใต้ของไทย คือ หน้าฝน จะมีฝนตกปกติ หน้าหนาวจะเป็นหน้ามรสุม ฝนตกชุก บางเมืองเจอปัญหาน้ำท่วม ต้องตรวจสอบก่อนเดินทางนะคะ